38 Bachových esencí

Popisy jednotlivých Bachových esencí na této stránce jsou stručné a nemohou obsáhnout vše, co je pro jednotlivou esenci typické, včetně všech možností využití. Také na vás nemusí sedět úplně všechny zmiňované aspekty konkrétního květu. Vždy je popsán negativní stav, který je vodítkem při hledání esencí. Pozitivní potenciál uvádí vlastnost či emoce, které v sobě sice máme, ale jsou zakryté nebo zablokované negativním postojem, náladou, emocí či stavem, a objeví se až po obnovení vnitřní harmonie.

Pod ikonou ♥ najdete vždy popis esence týkající se dětí (který vám také může pomoci pochopit jejich pocity, příčiny či souvislosti). 

 

1. AGRIMONY (Řepík lékařský) – ukrývání problémů za usměvavou tváří

Esence je vhodná pro lidi, kteří často vypadají vesele, ale jejich životní radost ukrývá strachy, obavy, frustrace a vnitřní útrapy, které se snaží skrýt před ostatními i před sebou samými. Lidé této esence bývají velmi oblíbení. Jsou vtipní, žoviální, veselí, rádi žertují, rozdávají radost a dobrou náladu. Vypadá to, že nemají žádné trápení, jenomže své city skrývají za odvážnou a veselou tvář. Jiní jen zřídkakdy uvidí jejich hluboko zakořeněnou stísněnost. Bolest, obavy či špatné zdraví odbudou lehkou poznámkou a předstírají, že je všechno v pořádku. Ačkoliv někdy vnitřně trpí, stále se snaží mít úsměv na rtech, takže jsou jejich pocity utajené. Navenek jsou uvolnění, ale ve skutečnosti jsou uvnitř velmi napjatí, unavení až vyčerpaní. Tato maska je jejich dalším břemenem. Nesnášejí dohadování a hádky, snaží se jim za každou cenu vyhnout. Nepřiznají potíže a trápení, a to ani tehdy, jsou-li na ně dotázáni. Netouží po odstupu, místo něj hledají únik. Povaha vyladěná na Agrimony je závislá na harmonii a je velmi senzitivní. Řepík lze úspěšně užívat společně s chmerkem při vnějších adaptačních potížích (např. u lidí, kteří pracují na směny nebo se pohybují v různých časových pásmech). Agrimony také může představovat první krok ke změně návyků.

♥ Děti tohoto typu bývají veselé a spokojené navenek. Často vše převádí v legraci a své problémy ukrývají za usměvavý obličej. Nejedná se však o schopnost vyrovnávat se se životními situacemi s úsměvem, ale o masku pro okolí. Dítě zakrývá své pocity a trápení, možná nechce druhé svými starostmi obtěžovat. Zdání pohody ho však stojí mnoho úsilí a energie. Vnitřní neklid při řepíkovém stavu se může projevit například kousáním nehtů, popotahováním vlasů nebo v noci skřípáním zubů (zde se doporučuje současně Agrimony, Vine, Pine). Esence je vhodná také pro děti, které schválně odvádí pozornost od učení.

Řepík podporuje sebepřijetí, otevřenost a vnitřní klid. Učí nás přijmout své city. Pozitivní potenciál Agrimony je být opravdu radostným a společenským, sdělovat své skutečné pocity a akceptovat, že život má i svou méně příjemnou stránku. Esence z řepíku nám pomáhá při stavech stísněnosti, abychom se uvolnili, dokázali se na své těžkosti podívat z nadhledu a v případě nutnosti si o svých problémech uměli popovídat, a vyjádřit tak to, co doopravdy cítíme. Květ odkrývá naši vlastní vnitřní pravdu, pomáhá nám objevit v sobě vyrovnanost a klid. Uvědomění si potlačovaných problémů zároveň otevře i zdroje síly na jejich řešení. Agrimony vždy pomáhá jasně se podívat na to, co je tady a teď. Radost a bezstarostnost pak pramení z upřímně prožitého pocitu akceptování vlastní osobnosti a z vnitřní radosti.

 

2. ASPEN (Topol osika) – nervozita, úzkosti, strachy a obavy z neznámých příčin, pocity nebezpečí bez důvodu

Esence je vhodná pro lidi, kteří jsou všeobecně nervózní a úzkostliví, a bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a obavám z neznámého. Ty mohou být velmi znepokojující a způsobit paniku bez zjevných příčin. Osikový strach je podvědomý, bezdůvodný a dostává formu nejasné obavy, tísnivé předtuchy hrozícího neštěstí anebo zlého snu či náměsíčnosti. Tyto pocity jsou ve společnosti i o samotě. Lidé této esence trpí úzkostí a obavami, v extrémních případech mohou mít husí kůži, třesavku, pocení a chvění žaludku. V noci se mohou probouzet a už se bojí usnout. Jedinci typu osika jsou velmi senzitivní, cítí podvědomě nadcházející konflikty, zlobu jiných lidí či začínající nepříjemnosti. Při tomto citlivém vnímání okolí sami přicházejí o velkou část své životní síly a energie. Jsou vyčerpaní např. z konfliktního a hektického prostředí v zaměstnání. Když se jich zeptáme, z čeho mají strach, neví a nedokáží vysvětlit, proč se vlastně bojí. Esence je vhodná pro jedince, kteří za sebou mají užívání drog či alkoholu, pro ženy, které byly znásilněny, pro děti, které byly týrané.

♥ Aspen pomáhá malým dětem, které trpí nočními můrami a nevysvětlitelnými pocity strachu (mohou vyžadovat v noci rozsvícené světlo nebo otevřené dveře do ložnice rodičů). 

Topol podporuje důvěru a odvahu. Pozitivní potenciál esence je stav vnitřního klidu, jistoty a nebojácnosti. Úzkostlivé obavy nahradí přání po nových dobrodružstvích a prožitcích, bez ohledu na těžkosti a nebezpečí. Esence pomáhá přehodnotit postoje k životu a zjistit, odkud strachy a obavy pramení. Umožňuje uvolnit se z jejich zajetí a omezení. Podporuje „šestý smysl“, který pak slouží k orientaci, jak naložit s náročnými situacemi.

 

3. BEECH (Buk lesní) – kritika a netolerantnost vůči ostatním, odsuzování druhých

Esence pomáhá lidem, kteří neustále kritizují, vidí okamžitě každou chybu u druhých, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných a nechtějí dělat žádné ústupky. Jen těžko vnímají to dobré na jiných lidech. Tím u nich vzniká silný pocit vlastní převahy, připravenost k ryzímu posuzování a arogantní jednání. Mají stále připomínky k projevům či slovům druhých lidí. Jsou přesvědčeni, že mají vždy pravdu. Neobvyklá povaha lidí a jejich návyky je rozčilují, a i když se sami považují za dokonalé, jen těžko připouští, že ti ostatní mají také svoje vlastní ideály a mohli by tedy mít dobrý důvod jednat tak jak jednají. Ti, kteří potřebují tento květ, jen velmi těžko dokáží pochopit chyby druhých. Tito lidé nejsou vždy přímí a otevření – častokrát se mohou zdát trpěliví a pokojní, a přitom ve vnitru překypují podrážděností. Často jsou to lidé, kteří měli sami dříve zkušenosti s ponížením, diskriminací, zklamáním nebo urážkami. Vytvoří si pak vlastní žebříček hodnot a vytěsní zcela schopnost vžít se do pocitů jiných lidí. Jejich vlastní city jsou blokované a neustálá kritika je obranou jejich plačící duše. Tito lidé často mívají žaludeční či střevní problémy a alergie (alergie je projevem špatně rozložené tolerance a intolerance v mysli).

♥ Děti této esence jsou netolerantní vůči ostatním dětem a všechno chtějí pro sebe. Mají potíže začlenit se do kolektivu ve školce nebo ve škole. Neumí se dohodnout, neumí ustoupit ani udělat výměnu. Mají sklon posuzovat a odsuzovat, mluvit o jiných dětech špatně a vměšovat se do jejich záležitostí. Jiné děti jim připadají hloupé, sebe považují za dokonalé. Navenek se někdy mohou jevit trpělivě a klidně, uvnitř ale překypují podrážděností.

Buk podporuje pochopení, přijmutí, toleranci, soulad a porozumění. Pozitivní potenciál esence se projevuje v toleranci a rozvoji soucitu s pocitem propojenosti s ostatními lidmi. Květ z buku pomáhá těmto lidem vžít se na chvíli do kůže jiného člověka a zaujmout chápavější postoj. Esence vynáší na povrch pozitivní vlastnosti, které člověku umožňují vidět i přes mnohé nedostatky dobro v jiných lidech. Beech pomáhá navrátit se zpátky do původního vnitřního stavu vyrovnanosti a vidět věci či situace ne podle svých představ a očekávání, ale tak, jak se skutečně odehrávají. 

 

4. CENTAURY (Zeměžluč lékařská) – slabá vůle a ovlivnitelnost, neschopnost požádat o pomoc, podřízenost, submisivita

Esence je pro lidi, kteří jen těžko říkají „NE.“ Nechávají se často využívat nebo dokonce komandovat druhými. Jsou vždy velmi ochotní a laskaví, vždy touží pomoct a posloužit. Snaží se zalíbit ostatním i za cenu sebezapření. Obvykle připadají jiným lidem nesmělí, plaší a tiší, s malou silou vůle. Je proti jejich povaze odmítnout, protože nechtějí nikoho zklamat a mohou mít pocit, že je ostatní nepřijmou nebo neocení. I když jsou nespokojeni, potlačí raději své vlastní přání a touhy, než aby riskovali konfrontaci. Vzhledem k jejich laskavé a štědré povaze je lehké s nimi manipulovat a ovládat je. Často se stávají obětí silnějších a vlivnějších osob (dominantní manželé, nadřízení či rodiče), které mohou využívat jejich dobrosrdečnosti. Mohou přejímat gesta, názory a vyjadřování silnější osobnosti. Mnohdy nežijí život podle sebe a definují se pouze podle okolí. Často ve svém životě postrádají ocenění, uznání a pochvalu. Využívání ostatními bez schopnosti uhájit sebe vede k tendenci rychle ztrácet energii. Lidé této esence mohou být často vyčerpaní, bledí a unavení. 

♥ Děti bývají poddajné, ochotné a úslužné. Dělají vše pro spokojenost druhých. Domnívají se, že ostatní mají vůči nim očekávání a pokud je nenaplní, budou se na ně zlobit. Nechtějí nikoho zklamat a v ten moment jsou snadno ovlivnitelné. Nemají jasně vymezené hranice. Jsou stydlivé, neumí se bránit silnějším. Umí se špatně prosadit, často ustupují, mohou mít sklony k poníženosti. Ve škole mohou být využívány spolužáky a někdy jim může být i ubližováno ze strany ostatních dětí. Nechají se lehce přemluvit k něčemu, co sami vůbec nechtějí a nepokládají za dobré. Často studují na školách nebo chodí na kroužky, o které vůbec nemají zájem, jen kvůli udržení rodinné tradice nebo uspokojení svých rodičů. Mají své přání být pochváleny a výrazně reagují na pochvalu či pokárání. Ve skrytu duše možná touží po uznání nebo mají strach z odmítnutí. Možná se někdy hluboce zklamaly, když jejich očekávání nebyla naplněna, a tak reagují přehnaně na přání druhých, někdy až příliš dobrosrdečně. Naučily se nenávidět svou vlastní sílu a moc, a raději trpí, jen aby nezpůsobily nepatrnou bolest někomu jinému. Takovéto potlačení sebe sama může být zdrojem velké únavy. 

Zeměžluč podporuje sílu prosadit se a ohraničit se. Pozitivní potenciál se ukazuje v lidech, kteří rádi a nenápadně dělají něco pro druhé, ale bez potlačování svých vlastních potřeb. Květ pomáhá těmto jemným lidem zůstat jemnými a zároveň stát se pevnými i přísnými, takže získají větší respekt a úctu. Dodává sílu k obhajování svých vlastních názorů. Pomáhá respektovat své osobní hranice, pochopit vlastní emocionální stav a otevřít se změnám. Centaury člověk se již nedefinuje jako důležitý a hodný jenom proto, že neúnavně pomáhá druhým, ale tím, že si váží sám sebe a ctí svou individualitu. Umí v pravou chvíli pomoc nabídnout a také o pomoc požádat.

 

5. CERATO (Rožec) – hledání rady a potvrzování u ostatních lidí, nejistota, nedůvěra ve vlastní úsudek

Esence je vhodná pro lidi, kteří nedůvěřují při rozhodování svému vlastnímu úsudku nebo dokonce znevažují svůj vlastní úsudek. Mají obrovskou snahu dělat všechno správně a mají na sebe vysoké nároky. Když se rozhodují, kladou si otázky a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. I když poznají své pravé přání a potřeby, a mají plno vnitřní moudrosti a intuitivních schopností, hledají i nadále rady a schválení. Nechávají se vést radami druhých, které jsou ale často protichůdné, což jejich vnitřní důvěru narušuje ještě víc. Snadno se nechávají ovlivnit módními trendy či chováním významných osobností, protože dojdou k závěru, že co dělají oni, je také správné. Ve stavu nemoci vyzkouší na doporučení druhých všechny možné způsoby terapie a neustále se dopátrávají dalších a dalších informací ke své nemoci. To často vede k tomu, že v léčení nedochází k pokroku a žádné uzdravení nenastane, protože k tomu nemají potřebný vnitřní klid a důvěru. Tito lidé ztratí tolik času v různých dilematech, že mohou promarnit mnoho životních příležitostí. Liší se však od těch, kteří potřebují čerpat z názoru druhých, aby si vyjasnili své vlastní myšlenky. Rožec je vhodný i například pro některé typy žáků před písemnou zkouškou.

♥ Děti této esence neustále chtějí potvrzení, jestli dělají věci správně. Dobře si uvědomují svá pravá přání a potřeby, mají plno vnitřní moudrosti, ale nevěří vlastnímu cítění a nechávají se vést radami jiných. Projevem může být například časté škrtání správných odpovědí v testech, sklon po napodobování druhých nebo skákání druhým do řeči.

Rožec podporuje intuici. Pozitivní stav esence je vidět u lidí, kteří důvěřují své vlastní vnitřní pravdě a intuici, a následují ji. Jsou nenápadným způsobem jistí a rozhodní, nacházejí svou pravou životní cestu a následují ji s radostí. Naprosto přesně ví, co je pro ně dobré a důležité. Rožec otevírá důvěru ve vlastní schopnosti a názory.

 

6. CHERRY PLUM (Slíva třešňová) – strach z přepjaté mysli a ze ztráty sebekontroly, záchvaty hněvu

Esence je vhodná pro lidi, kteří mají strach, že ztratí kontrolu nad svým chováním. Zcela propadají svým emocím a citům, ztrácí půdu pod nohama a neumí své emoce ovládat. Může u nich nastat pocit, jakoby stáli před nervovým zhroucením. Cítí vnitřní napětí, které hrozí výbuchem. Převládá u nich zoufalství i strach ze ztráty rozumu, vedoucí k šílenství a k nutkání ublížit sobě nebo jiným. Je na stav, který nastal v důsledku dlouhotrvající úzkosti nebo deprese, hraničící s nervovým zhroucením. Květ může pomoci i tehdy, kdy se náhle dostaví kritický emocionální stav spojený s nedostatkem sebekontroly, vyúsťující do náhlých výbuchů nepříčetnosti, neobvyklé zuřivosti, návalů pláče, nekontrolovaných impulsů, urážek, násilí a hysterie. 

♥ Děti slívy se často vztekají a mají hysterické záchvaty, například v obchodě nebo ve školce. Žáci této esence při vyučování celý den pozorně naslouchají učitelům a po příchodu domů najednou přijdou záchvaty vzteku a agrese (uvolní v nich veškeré nahromaděné pocity, které ve škole potlačovali). Slíva se také využívá jako podpůrný prostředek například při onemocnění laryngitidou (dětem se obtížně dýchá a mohou propadat panice), u nočního pomočování (v noci uvolňují celodenní psychický tlak), dále pomáhá zvládnout emoce spojené s epileptickým záchvatem nebo při alergických reakcích (v těchto uvedených situacích nikdy neměňte terapii indikovanou lékařem, o vhodnosti slívy na konkrétní situaci se můžete poradit se mnou).

Slíva uvolňuje a umírňuje. Pozitivní potenciál Cherry Plum je vidět u lidí, kteří díky svému vnitřnímu klidu a mírnosti jednají racionálně. Tito lidé dokážou konstruktivně zacházet i s vlastní agresí, kterou neobracejí proti sobě nebo proti druhým, ale pochopí její sílu a dokážou s ní naložit i jinak, umí ji přetavit do jiné oblasti. Slíva pomáhá při silném psychickém vypětí. Pomáhá udržet rovnováhu mezi myšlením a cítěním, a zabránit tak psychóze. Přináší vyrovnanost mezi emocemi a jejich prožíváním, pomáhá pochopit vlastní emoce a naučit se s nimi nakládat. 

 

7. CHESTNUT BUD (Poupě jírovce, koňského kaštanu) – opakování stejných chyb, stereotypy, neschopnost poučit se ze zkušeností

Esence je vhodná pro lidi, kteří se nepoučí ze zkušeností a nemohou se tak posunout v životě dál. Opakují stejné chyby, například vyhledávají znovu a znovu nesprávné partnery nebo pokračují v nevhodném zaměstnání. Když se setkají se stejnou situací podruhé nebo potřetí, nevyužijí zkušenost z prvého setkání a znovu opakují stejné chyby. Místo toho, aby chyby zpracovali a poučili se z nich, snaží se na špatné zkušenosti jednoduše zapomenout. Stále očekávají, že nějaký další posun přijde zvenčí, aniž by oni sami udělali nějaký vnitřní krok k vlastní proměně či pochopení souvislostí. Nezabývají se základní příčinou a uniká jim podstata věci. Květ je vhodný u opakujících se nemocí (například nachlazení, chřipky, záněty, migrény, záchvaty) jako známky toho, že člověk není schopen udělat ve svém životě změnu a přijmout jinou situaci. 

♥ Děti sveřepu opakují stejné chyby, setrvávají v nich a snaží se na špatné zkušenosti zapomenout. Mohou mít stále stejné úrazy nebo vracející se nemoci. V situaci, kterou již jednou prožily, opět reagují stejně, i když vědí, že jim to nepřináší užitek. Můžeme sem zařadit například pomalé chápání, nepozornost, zapomnětlivost, těžkopádnost, umíněnost, duševní nebo tělesné postižení, potíže s koordinací, rezistenci vůči terapiím, nutkání opakovat to, co už bylo řečeno či obtížné studijní období. Děti jsou často pomalé ve škole, odmítají se učit, mohou mít potíže s učením, opakují v předmětech stejné chyby a nejsou schopni zúročit již nabité vědomosti. Esence u nich proměňuje vzdor v poznání, že pokud přijmou své úkoly a budou na nich pracovat, vyhnou se tak zbytečným nepříjemnostem.

Pupen kaštanu podporuje vnímavost a schopnost učení. Pomáhá lidem uvědomit si, pochopit a přijmout každou životní zkušenost, učit se z ní a zbavit se těžkostí způsobené opakováním chyb. Tím získávají poznání a moudrost, jak se v životě pohybovat dopředu. Z pasivní a strnulé role účastníka různých životních situací se dostávají do role aktivních tvůrců vlastního osudu. Esence otevírá naši pozornost a koncentruje nás na to, co je v životě důležité. Pomáhá odstranit staré vzorce chování, které již nejsou prospěšné. Také díky ní nacházíme potřebný vnitřní klid pro zpracování toho, co jsme právě prožili.

 

8. CHICORY (Čekanka obecná) – přivlastňování, přehnaná ochrana, manipulace láskou, touha po uznání a blízkosti

Esenci potřebují lidé, kteří ve velké míře ovládají a svými starostmi o jiné egocentricky manipulují. Vyznačují se silnou vůlí a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich vlastním hodnotám, což se může projevit v kritice, vměšování, výčitkách a námitkách. To bývá, když očekávají odpovídající protislužbu. Čekanka je květ pro „mateřské“ typy. Jsou laskavé a milé, mají sklon zbytečně se znervózňovat, a tak inklinují k přílišné starostlivosti. Nejlépe ví, co je pro druhé nejlepší. Jsou nejšťastnější při organizování a zařizování věcí v kruhu své rodiny. Tato láska se však může stát přehnanou a časem působit na ty, kterým je věnovaná, jako dusivé obětí. Drží se stále svých milovaných, přitom se stávají sobečtí a panovační, cítí se odmítaní, jsou nedůtkliví a staví se do role „nikdo si neváží toho, co dělám“. Za svou pomoc nebo projev sympatie pokaždé očekávají od druhých pozornost, uznání, ocenění, obdiv, věrnost apod. Jsou často upovídaní, mají strnulé názory a chuť na hádky. I když jsou vnitřně silní, může u nich dojít k sebelítosti a někdy u nich vzniká i pocit uraženosti či zahořklosti. Všude je na prvním místě láska, ale vždy s požadavkem, nárokem a očekáváním. Rodinné vztahy postavené na tomto principu bývají vždy jen napjaté, nevyvážené a plné strachu a obav z výčitek či zloby.

♥ Chicory je vhodná pro děti, které jsou majetnické a vyžadují neustálou pozornost. Pro děti, které jsou připoutané k matce a nedovolí ji jít kamkoliv bez nich. Pomáhá i dětem, které se stávají majetnickými ve vztahu ke kamarádům nebo hračkám. Dále se užívá u dětí, které nejsou schopny být chvíli samy a soustředěně se věnovat nějaké činnosti. Očekávají, že někdo vyplní jejich představy a sny. Před úkoly, které nejsou podle jejich představ, utíkají do nemoci. Při pocitu, že s nimi druzí nejednají dobře, se projevují hystericky. Kamarády si často zavazují dary. Tyto děti si v hloubi duše vlastně nejsou jisté, jestli je mají ostatní rádi a vyžadují pro to důkazy. Očekávají odpovídající protislužbu, a pokud vše nevyjde podle jejich představ, zahrnou okolí výčitkami. Čekanka je též vhodná pro děti při pozdějším ukončování kojení. 

Čekanka podporuje schopnost bezpodmínečně milovat. Pomáhá těmto lidem nezištně a laskavě pomáhat a starat se o druhé, a darovat jim skutečnou mateřskou lásku, aniž by za to očekávali uznání a pozornost. Dávají, aniž by za to cokoliv očekávali. S jejich pocitem naplněnosti a sebejistoty už není potřebné hledat potvrzení u druhých, že si lásku zaslouží. Maminkám pomáhá začít ve vhodnou chvíli uvolňovat pouto ke svým dětem, a umožnit jim tak prožití vlastních zkušeností, aby mohly získat pocit sebedůvěry ze situací, které zvládly. 

 

9. CLEMATIS (Bílá lesní réva) – zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost, netečnost, apatie, nepozornost

Esence je vhodná pro lidi, kteří žijí ve svém vlastním světě, nemají zájem o realitu a jen těžko žijí v přítomnosti. Vizionáři, snílkové, introverti, tak bývají nazýváni lidé typu Clematis. Ve skutečnosti tito lidé nejsou příliš šťastní a touží po lepších časech, ale nejsou aktivní, aby je uskutečnili. Někdy jsou pro ně jejich sny a představy útěkem z těžké reality. Své denní povinnosti zvládají jen díky schopnosti kdykoliv uniknout do světa přání a fantazie. Jejich špatná paměť jim nedovoluje věnovat se detailům. Mají sklony k nedostatku vitality a energie. Budí dojem duševní nepřítomnosti. Tito lidé často mívají uměleckou povahu, jsou tvořiví, rádi se na něco těší, na něco o čem mohou snít. Mají proto nedostatečný zájem o přítomnost, neboť jejich mysl je plná nadějí a snů o budoucnosti. Mohou se stát nepozorní, nedbalí, zasnění a roztržití, jakoby žili ve světě vlastních představ. Mají sklony k nedostatečné soustředěnosti a konverzace nebo události, které nejsou dostatečně dynamické, se pro ně stanou rychle nudné a ztrácí o ně zájem. Nedostatečná koncentrace a duševní nepřítomnost mohou vést k častým nehodám. Mají tendenci omdlívat. Dá se říci, že tento typ lidí slyší bez naslouchání, vidí bez pozorování, a zapomíná o čem se mluví nebo co bylo řečeno. Tento květ se hodí vždy, když se mysl dostane do takovéhoto stavu a pomáhá též při mentálním úniku před skutečností. Je tedy účinným při ztrátě vědomí, mdlobách nebo při pocitech slabosti či omámení. Je také vhodný pro studenty před zkouškami, pomáhá jim koncentrovat se na učení a může zamezit omdlévání. 

♥ Děti této esence ve škole často zapomínají, nevnímají, jsou myšlenkami jinde a velmi těžko se koncentrují. Budí dojem duševní nepřítomnosti a nedostatku vitality. To však pramení z toho, že mají větší sklon k dennímu snění než nedostatek znalostí a dovedností. Mají spoustu fantazie a plánů, které nerealizují. Často tráví celé dny u televize nebo u počítačových her. Přítomnost u nich může být bolestivá nebo nepřijatelná, a tak raději utíkají do svého vlastního světa. Stahují se do sebe, což však není dáno ani tak nedostatkem schopností, jako spíš kolizí vlastních vnitřních ideálů a vnějšího světa. Nedostatečná soustředěnost může být příčinou častých nehod. V těchto případech je vhodné podávat Clematis i několik měsíců.

Bílá réva podporuje bdělost a živost. Esence vzbuzuje živý zájem o okolní svět a životní radost. Má schopnost navracet pozornost a vědomí do přítomného stavu. Otevírá tvůrčí sílu a pomáhá realizovat vlastní představy. Přes pevné zakotvení v reálném světě mohou lidé dobře kontrolovat své myšlenkové pochody a koncentraci. 

 

10. CRAB APPLE (Plané jablko) – pocity méněcennosti, pocit nečistoty, perfekcionismus, špatné smýšlení o sobě

Plané jablko se spojuje se světem pořádku, čistoty a dokonalosti. Je „čistícím prostředkem“ pro duši a tělo, a doporučuje se lidem, kteří cítí vnitřní nebo vnější pocit nečistoty. Někdy je potřeba tak naléhavá, že ti, kteří potřebují tento květ se musí stále mýt, neboť jsou přesvědčeni, že se nějakým způsobem ušpinili. Může se jednat i o přemrštěný smysl pro čistotu a pořádek nebo o nutkavou fixaci na důslednou hygienu na duševní i fyzické úrovni. Často cítí strach ze znečistěného prostředí či vody. Lidé této esence mají velký smysl pro detaily, ale podstatné věci jim unikají. Bývají velmi senzitivní.  
Jabloň se hodí i tam, kde vzniká pocit hnusu nebo nelásky vůči sobě samému, když je člověku odporný vlastní obraz v zrcadle a těm, kteří pociťují odpor k jídlu, tělesným funkcím, sexu nebo chorobě. Dále těm, kteří mají problém s fyzickými projevy, jako je líbání, objímání či kojení. Je pomocníkem u lidí, kteří se cítí trapně za nepříjemné tělesné symptomy jako jsou kožní vyrážky nebo akné. Další vlastností tohoto květu je, že nabízí pomoc těm, kteří mají mysl plnou bezvýznamných věcí na úkor těch důležitých. Tento květ jim pomáhá zbavit se čehokoliv, co nemají rádi, ať už v jejich vědomí nebo na těle.

♥ Plané jablko je pro děti, které mají malé sebevědomí a stydí se za své tělesné projevy a vzhled (za svůj hlas, pleť, výšku postavy apod.), nebo pro dospívající dětí, které děsí jejich měnící se tělo. Mají vysoké ideály a nároky na svůj vzhled. Tento stav může vést k odporu k vlastnímu tělu, k perfekcionismu, sebenenávisti, sebepoškozování a ubližování si. Mohou mít také odpor k jídlu, trpět bulimií či anorexií.

Plané jablko podporuje lásku k sobě samému a pročišťuje energii. Pomáhá získat pozitivní náhled na sebe sama a vlastní tělo i přes jeho nedokonalosti, což vede k trpělivému vnímání vlastního vzhledu i okolí. Esence vnese do prožívání zdravý smysl pro pořádek a uvolní spontánní chování. Napomáhá k laskavějšímu vnímání vlastního vzhledu i trpělivému přijetí okolí. Pomáhá udržet zdravou čistotu ve všech směrech. Květ staví mosty mezi ideály a realitou.

Plané jablko je také výborný prostředek k pročištění těla a krve, užívá se například v období rekonvalescence nebo po léčbě antibiotiky. Používá se také na stavy nevolnosti během těhotenství.

 

11. ELM (Jilm) – přetíženost, pocit nadměrné zodpovědnosti, nezvládání nových úkolů

Esence je pro lidi, kteří se cítí přetížení úkoly a vlastní zodpovědností. Jinak schopní a spolehliví, najednou ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti a cítí se poraženi. Květ jilmu je určený těm, kteří najednou zjistí, že tlak a odpovědnost v práci nebo rodinné povinnosti je začínají pohlcovat a jsou nad jejich síly. Vzniká v nich pocit, že jsou vyčerpaní, že nestačí na své úkoly a nezvládají denní život. Často je to způsobeno tím, že si naberou příliš mnoho práce, aniž by dbali na své zdraví. Obyčejně to jsou schopní lidé a zřejmě mohou zastávat odpovědné místo, ale když břemeno jejich odpovědnosti začne narůstat, stane se nakonec pro ně příliš obtížné. Obzvlášť vyčerpávající to může být tehdy, když osoba, které se to týká, zastává důležité místo, když jsou její schopnosti a profesionální přístup rozhodující nebo když je to osoba, na kterou se ostatní spoléhají.

Jilm je typická esence pro pro úspěšné manažery, lékaře, sportovce, učitele nebo terapeuty. Esence je také vhodná pro čerstvé rodiče, kteří se cítí nepřipraveni, jsou zaskočeni novou situací a také zodpovědností. Často mohou mít tito lidé i tělesné problémy – bolesti hlavy, bušení srdce, nervozita, žaludeční potíže nebo mdloby. Jilmový stav může za určitých okolností vést k depresivnímu rozpoložení, k panice a k pocitu vyčerpání propojeném pochybnostmi o své sebeúctě. Esenci také charakterizují známé stavy vyhoření – totálního emočního vyčerpání (pocit prázdnoty, vnitřní nejistoty a lehké deprese).

♥ Jilm je vhodný pro děti, které ztratily víru ve své schopnosti, nevěří si a cítí se přetížené. Je toho na ně moc a neví, jestli vše zvládnou. Esence je pro aktivně sportující děti (například každodenní tréninky) anebo pro děti a studenty, kteří mají tzv. okno, přestože že přišli do školy připraveni.

Jilm uvolňuje a přináší nadhled. Květ pomáhá uklidnit mysl, aby se na problém dokázala podívat z nadhledu, rozmýšlela jasně, racionálně a metodicky, čímž by se jí vrátila ztracená sebedůvěra. Vrací zpátky ztracenou sílu a energii. Pomáhá ve chvílích, kdy máme pocit, že situaci nezvládneme. Obnovuje víru ve vlastní schopnosti a navrací k normální výkonnosti a sebejistotě. Člověk si přibírá jenom tolik úkolů, kolik je schopen zvládnout a zároveň mu zůstává i čas věnovat se vlastním potřebám. Učí všechny výkonné lidi rozdělit si své síly a věnovat čas nejen práci a plnění úkolů, ale také relaxaci, odpočinku nebo i meditaci. Pomáhá uvědomit si, že máme zodpovědnost nejen za plnění svých povinností, ale také za svoje zdraví. A že přijmout pomoc není známkou selhání, ale rozumného využití svých schopností.

 

12. GENTIAN (Hořec nahořklý) – sklíčenost, poraženost, zklamání, očekávání neúspěchu, pesimismus

Esence působí proti pochybnostem a sklíčenosti. Lidé této esence jsou snadno zbaveni odvahy, když se jim věci vymknou z rukou nebo nastoupí těžkosti. Překážky a problémy neprobouzejí jejich kreativitu a vůli, ale naopak, jsou pro ně znamením, že to tak být nemá. Jejich síla je blokována negativismem a pesimismem. Tento květ je na skleslost, která vznikne v důsledku zklamání, například neúspěch při zkouškách, ztráta zaměstnání, nepříjemné jednání a jiné události, které v člověku vyvolávají pocit sklíčenosti. Své neúspěchy se snaží intelektuálně pochopit a vysvětlit. Nevidí, že řešení problému leží v jejich rukou a že je to jen jejich slabá vůle, co jim brání překonat překážky. Hořec podzimní pomáhá i tehdy, když vědomí zachvátí po počátečním selhání pochybnost o vlastní schopnosti uspět. Je nápomocný i u lidí, kteří se cítí poraženě a sklíčeně při dlouhé nebo stále se vracející nemoci. Doporučuje se hlavně pro delší užívání, pokud jsou skleslost a zoufalství v duši hluboce zakořeněné.

♥ Esence je pro děti, které jsou často zklamané, sklíčené a rychle ztrácejí náladu. Těžko snáší neúspěchy a prohry, rychle se vzdávají a nemají výdrž. Děti, které kvůli školnímu přetížení ztrácí odvahu a postrádají sebedůvěru, že zadané úkoly zvládnou – ztrácí důvěru ve své schopnosti (někdy mohou pociťovat bušení srdce nebo bolest v oblasti solárního plexu). Mohou se cítit zklamané nejen z prožívaných situací, které nabraly jiný spád nebo trvají příliš dlouho, ale mohou být sklíčené i proto, že nedostaly něco toužebně očekávaného. Květ se používá se i v rámci předškolní přípravy, aby děti neměly příliš velká očekávání týkající se školy. Je také vhodný u dětí dlouhodobě nemocných.

Hořec podporuje důvěru v život a naději. Tento květ dodává povzbuzení ve chvíli, kdy je zapotřebí vytrvat nebo to zkusit znova. Pomáhá rozptýlit negativní myšlenky a umožňuje návrat pozitivního postoje. Posiluje vůli a schopnost zdolávat životní výzvy a překážky. Dodává potřebnou sílu do života, optimismus, důvěru a víru, že všechno je na dobré cestě. Člověk tak přistupuje ke každému úkolu, který má před sebou, mnohem optimističtěji. Vzniká pozitivní přesvědčení, že se nakonec všechny těžkosti dají překonat. Naše poznání a náš postoj k situaci proměňují neúspěch na úspěch.

 

13. GORSE (Hlodaš evropský) – beznaděj, zoufalství, zklamání, pesimismus

Esence se používá při extrémní beznaději a zoufalství, když člověk rezignuje a vzdává boj. Lidé této esence se nacházejí ve stavu naprosté beznaděje a bezvýchodnosti. Jejich život nemá žádný směr, smysl ani cíl. Neexistuje žádná naděje na řešení problému. Někdy věří, že jsou odsouzeni k bolesti a utrpení, a nezkouší dělat nic pro zlepšení svého stavu. Když tito lidé onemocní, vzdávají se naděje na vyléčení a neočekávají, že se jim zdraví vrátí. Když vyhledají pomoc, stane se tak často na naléhání přátel, protože lidé hlodaše jsou tak pesimističtí, že nevěří, že jim jakákoliv terapie pomůže. Aby udělali laskavost své rodině, vyzkouší různé možnosti léčení. Ale nemají ani naději ani víru, že by jim přineslo zlepšení. Gorse je také vhodný pro lidi, kteří vinou nepřízně osudu ztratili veškerou naději, nevidí žádné řešení a nemají sílu na nový začátek.

♥ Hlodaš je pro děti, které jsou rezignované, pesimistické a cítí se beznadějně. V podstatě vzdaly svůj boj, nemají žádnou naději na řešení problému ani víru ve zlepšení. Často takto reagují děti vyrůstající ve společnosti chronicky těžce nemocných lidí. Je též vhodný pro onkologicky nebo dlouhodobě nemocné děti i jejich rodiče.

Hlodaš podporuje odvahu, víru a naději. Pozitivní potenciál je nabýt víru a naději navzdory stávajícímu fyzickému nebo duševnímu problému. Když tito lidé dají hlodaši šanci, začne se jim vracet naděje a pomůže jim uvědomit si, že ještě neztratili všechny šance a vyhlídky. Jsou schopni přijmout nemoc jako pozitivní zkušenost. V méně těžkých případech dochází i k pocitu, že se člověk cítí na cestě k uzdravení. Pečovateli o nemocného dodává víru, že péče, kterou mu poskytuje, má význam, protože mu tak projevuje lásku a pozornost, které jsou v takových situacích důležité. Gorse je esencí naděje a potvrzením přírodního zákona, že po každém dešti zase přijde slunce.

 

14. HEATHER (Vřes obecný) – soustředění se na sebe, upovídanost

Esence je skvělá pro lidi, kteří nejsou schopni zabývat se vztahy k jiným lidem. Tito lidé mluví jako kolovrátek a jsou neodbytní. Všude, kde to jde, vyhledávají posluchače. Rádi při rozhovoru dojdou až k vám a povídají vám přímo do tváře. Také se vás rádi dotýkají nebo drží za ruku, aby udrželi vaši pozornost. Velmi rádi mluví o sobě, o své rodině a přátelích a když onemocní, budou mluvit jen o své chorobě. Jejich publikum se jen těžko může zapojit do konverzace, a když to udělá, poslouží to lidem této esence jako podnět k vyprávění dalšího příběhu ze svého života. Často ostatní nudí. Mají potřebu lásky, uznání a pozornosti ve velmi zvýšené míře. Hluboký emocionální deficit se snaží zaplnit co nejlépe a co nejrychleji. Mnohdy trpí představou, že jiní lidé jsou lepší, chytřejší, zdravější, krásnější, mladší apod., a tento pocit méněcennosti pak kompenzují nepřiměřeným způsobem vzbuzování pozornosti. Neradi zůstávají sami, z toho jsou hned nešťastní a vyčerpaní, protože žijí z vitality druhých. Odsávají jejich sílu a zanechávají je vyčerpané. Neuvědomují si, že jsou kvůli svému chování pro okolí zátěží. Z tohoto důvodu se jim jiní lidé radši vyhýbají a následkem toho zůstávají osamělí. 

♥ Esence je pro děti, které jsou upovídané, vyžadují společnost a jsou rády středem pozornosti. Vyvíjí jakýkoliv nátlak, jen aby pozornost rodiče přitáhly zpátky k sobě. Pocit osamělosti a hlavně strach dítěte, že není dostatečně milováno, vede k potřebě přehnané pozornosti druhých. Někdy se může vyvinout až v postoj obětního beránka, vést k sebelítosti, vztahovačnosti nebo sklonu využívat druhé k vlastnímu prospěchu. Děti bývají neodbytné, šťouchají, tahají za ruku, za oblečení, jen aby udržely pozornost. Když jsou o samotě, jsou nešťastné a vyčerpané.

Vřes podporuje empatii a naslouchání. Pozitivním potenciálem je člověk, který nesobecky naslouchá a má porozumění pro starosti jiných, čímž jim poskytuje velkou pomoc. Vřes se předepisuje i při úplném pohlcení či posedlosti vlastními problémy nebo chorobami, když se mysl nedokáže zabývat něčím jiným. Esence pomáhá budovat porozumění a zdravý zájem o okolí. Také pomáhá řešit samolibost, ješitnost, věčnou potřebu ukázat se a uplatnit. Nemocným lidem přináší schopnost odpoutat svou mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech života. Napomáhá zdravému sebevyjádření. Hlavním přínosem esence je nalezení rovnováhy mezi braním a dáváním. 

 

15. HOLLY (Cesmína ostrolistá) – závist, žárlivost, pocity nenávisti, zlosti a hněvu

Cesmína je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, bezcitní, plní zášti a někdy mohou být až vzteklí. Často vnitřně trpí bez skutečných příčin. Někdy zažívají touhu po odplatě. Je pro ně těžké otevřít své srdce. Jejich negativní postoj pramení ze závisti, nenávisti a žárlivosti. Bolest ale u nich může vznikat z vnitřní nejistoty a vede je k tomu, že mnoho věcí prožívají negativně a reagují agresivně. Neschopnost otevřít se lásce je u nich kombinovaná se všeobecným pocitem vzteku na ostatní lidi. Tento květ je také na různé formy rozčilování, chuti na pomstu a podezřívavost. Tyto emoce jsou silné a dokáží podnítit výbuch zlosti. Podobné pocity, které vytvářejí ještě hlubší zášť jsou popsané u květu 38. Cesmína je vhodná na mnohem výbušnější emoce. Podle toho, o jakou osobnost se jedná, se tyto pocity mohou nebo nemusí projevovat navenek. Někteří lidé si ponechávají takové pocity pro sebe, jiní vzplanou výbuchem zlosti. Když nedokáží své emoce ovládat a obávají se, že se dopustí násilí, je třeba jim přidat ještě květ 6 (slívy třešňové). Mezi cesmínové emoce může též patřit hněv, který však může pramenit z různých stavů mysli jako je znechucenost (31 sporýš lékařský), agresivita (32 vinná réva), netolerance (3 buk), netrpělivost (18 netýkavka), proto je nutné uvážit jeho příčiny a důvody abychom mohli určit, zda je cesmína ten nejvhodnější květ. Holly je vhodná při nespavosti v případě, že spánek narušují pocity vzteku, žárlivosti a nenávisti. 

Esence je tedy vhodná všude tam, kde převažují velmi silné emoce s negativním nábojem, a chybí vnitřní harmonie, porozumění a láska. Ve vzteku nebo zlosti často projektujeme svoje vnitřní napětí do jiných lidí tím, že je vnímáme pouze přes jejich negativní vlastnosti. To v nás vyvolává ještě větší zlost. Tito lidé nám ale zrcadlí pouze naše vlastní stinné stránky, se kterými ještě neumíme nakládat, a které u sebe nedokážeme přijmout.

♥ Holly je vhodná pro děti, které žárlí na své sourozence. Mohou být nepřející, závistivé, plné zášti, agresivní a vzteklé. Cesmína se uplatní také u dětí, které vnitřně trpí bez skutečné příčiny. Mohla jim v některé fázi jejich života chybět láska, možná nějak pociťovaly její nedostatek a ztratily schopnost milovat. Vnitřní nejistota je následně vede k tomu, že mnoho věcí prožívají negativně a ve snaze si lásku zajistit jednají agresivně. Mají pocit, že se jim vinou ostatních lidí dostává málo.

Cesmína otevírá srdce a podporuje laskavost. Je esencí lásky a láskyplných vztahů. Chrání před vším, co není láska. Umožňuje milovat bez požadavků, mít soucit a nebýt panovačný. Pomáhá vypořádat se s pocitem žárlivosti. Pozitivním potenciálem esence je člověk, který je schopen dávat bez jakýchkoliv požadavků. Má soucit, laskavost v srdci a o lásku se dokáže podělit s ostatními. S pocitem vnitřní harmonie má opravdovou radost z úspěchů jiných lidí. 

 

16. HONEYSUCKLE (Zimolez kozí list) – uvěznění v minulosti, stesk, nostalgie, vzpomínání

Esence je vhodná pro lidi, kteří silně lpí na svých vzpomínkách z minulosti. Ztrácejí více času života tím, že se příliš zaobírají vzpomínkami, ať už veselými nebo smutnými. Lpí na vzpomínkách na své dětství, touží po domově, litují svých chyb a promarněných příležitostí a tráví svůj čas sentimentálními vzpomínkami na „staré dobré časy“. Chtěli by, aby věci byly jako předtím. Těžko překonávají náročná období a v hovoru se neustále vracejí do minulosti. Brání se přirozenému plynutí života. Shromažďují staré věci a nemohou se jich vzdát. Takový stav může vyústit do ztráty zájmu o každodenní dění. Lidé bílé lesní révy (9) unikají před realitou tím, že snívají o budoucnosti, zatímco lidé zimolezu unikají do minulosti.
Velkým přínosem může být zimolez v případě úmrtí blízkého, ztrátě pracovního místa, selhání v obchodním podnikání, ale i u starších, osamělých lidí. Květ může pomoci těm, kteří utrpěli bolestnou ztrátu a jejich mysl je plná vzpomínek na blízkou osobu, kterou ztratili. Zimolez jim pomáhá zaměřit se na štěstí a příjemné vzpomínky a neztratit smysl pro přítomnost.

♥ Esence je pro děti, kterým se stýská po domově, mají touhu vrátit se domů k mámě, například při nástupu do školky nebo školy (doporučuje se současně Mimulus, Walnut, Olive) a trápí je myšlenky na minulost. Zimolez lze použít i v případech, kdy děti špatně snáší přestěhování či ztrátu milovaného člověka, zvířete nebo hračky.

Zimolez odpoutává od minulosti. Pozitivním potenciálem je schopnost žít v přítomnosti, podívat se na minulost z nadhledu a vnímat ji jako cennou zkušenost, ze které se můžeme poučit pro současnost. Esence je mostem mezi minulostí a přítomností, pomáhá radovat se z přítomného okamžiku a nesrovnávat ho z minulými prožitky, často upravenými k nejlepší podobě. 

 

17. HORNBEAM (Habr obecný) – kolísavá nálada, mentální únava, odkládání povinností, „pocit pondělního rána“

Esence je určena lidem, kteří se cítí vyčerpaně, a to spíše na duševní než tělesné úrovni. Tito lidé se probouzí s pocitem skepse a pochybnostmi, jestli zvládnou úkoly a povinnosti dne. Považují za obtížné čelit problémům nebo zvládnout denní program, i když obvykle všechno zvládají. Spánek jim nepřináší zotavení a při nemoci pochybují o síle uzdravit se. Často používají stimulaci jako například kávu, cigaretu nebo jiné životabudiče („dám si ještě další kafe, než se do toho pustím“). Tento květ poskytuje emocionální sílu těm, kteří se nedokáží postavit vůči tomu, co je čeká nebo se nedokáží nadchnout pro úlohu či povinnost, kterou musí splnit. Nezpůsobuje to vyčerpanost, ani únava z přepracování, ta si žádá květ 23 (olivu), ale spíš duševní únava při pomyšlení na to, co je ještě třeba udělat. Způsobuje otálení a letargii, takže práce, která kdysi přinášela radost se stává nepříjemnou povinností. Připomíná však známé „pocity pondělního rána“, jak se ale pustí do práce a dělají svou obvyklou činnost, pocity zmizí. Esence je vhodná při přepracovanosti, při chybějících změnách v životě anebo i při při přípravě na zkoušku.

Habr je typickou esencí pro lidi ve vyspělé a přetechnizované společnosti 21. století. Jsou na nás kladeny velké nároky a očekává se od nás nejlepší výkon. Pokud nám chybí péče o své duševní zdraví, vnitřní vyrovnanost a radost, naše duše zeslábne a objeví se vyčerpání, nezájem a nejistota. Takové stavy znají jak manažeři velkých firem, tak maminky na mateřské, nezaměstnaní nebo dokonce mladí studenti.

♥ Esence je pro děti, kterým plnění denních povinností nejde od ruky a všechno jim dlouho trvá. Cítí nechuť k povinnostem a k učení, jsou vyčerpané a unavené (více na duševní než na fyzické úrovni). Někdy mohou projevovat znuděnost či apatii, která plyne z nedostatku kreativity a příliš fádních činností. Děti trpí pocitem, že  nezvládnou všechny denní povinnosti.

Habr podporuje radost, nadšení a vitalitu. Pozitivním potenciálem je vnitřní přesvědčení o své vlastní vnitřní síle a schopnosti čelit „denní práci“. Živé znovuobnovení duševních schopností, vitality, čerstvost a spontánnost navrací radost ze života. Pomáhá uchopit úkoly a povinnosti s energií a jasnou hlavou. Umožňuje najít rovnováhu (pomáhá správně rozložit síly) mezi prací a odpočinkem.

 

18. IMPATIENS (Netýkavka) – netrpělivost, popudlivost, prchlivost, prudké reakce

Esence je vhodná pro lidi, kteří jsou snadno podráždění. Jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě vyřídit, což vede k velkému vnitřnímu napětí. Při mluvení a myšlenkových pochodech nasazují rychlé tempo. Všechno dělají unáhleně, nedokáží čekat. Často se dívají na hodinky nebo si s něčím pohrávají. Jejich vlastní kompetence a výkonnost vede k tomu, že jsou frustrováni a podrážděni pomalejšími kolegy, a proto upřednostňují individuální práci. Jsou nezávislí a nemají rádi ztrácení času, často dokončují věty nebo i práci za druhé lidi. Může u nich docházet k výbuchu temperamentu, který ale rychle odezní. V nemoci jsou neklidnými a podrážděnými pacienty. Mívají vysoký krevní tlak. Často jsou nervózní a neklidní, jejich ukvapenost může vést až k úrazům a nehodám. Za volantem se z nich stávají netrpěliví a arogantní řidiči.

♥ Děti netýkavky chtějí všechno hned, jsou netrpělivé, neklidné a podrážděné. Často bývají živé, ukvapené, nesoustředěné, vnitřně neklidné, neposedné, hyperaktivní a impulzivní. Nedokážou sedět v lavici a dávat pozor, neustále se rozptylují a vyrušují. Reagují na každý podnět, který se k nim dostane, jen aby jejich neklidná vnitřní energie byla v neustálém pohybu. V nemocnici bývají neklidnými pacienty. Někdy reagují nepřiměřeně a se vztekem. Mohou mít diagnostikováno ADHD.

Netýkavka podporuje trpělivost a vnitřní klid. Pozitivním potenciálem je člověk, který je rozhodný a spontánní, je uvolněný a dobře naladěný i vůči svému okolí, má porozumění a trpělivost s jinými, kteří jsou pomalejší. Obtížné situace řeší diplomaticky a v klidu. Květ pomáhá lidem znovu získat duševní rovnováhu, aby se životem tak nehnali, aby si dokázali najít čas a normálním tempem vychutnali radost života. Vědí, že všechno má svůj čas. Netýkavka je vhodná vždy, když původcem podrážděnosti a nepokoje je netrpělivost.

 

19. LARCH (Modřín opadavý) – očekávání neúspěchu, obava ze selhání, nedostatek sebedůvěry, přehnaná skromnost

Esence je vhodná pro lidi, kteří mají málo důvěry ve vlastní síly a schopnosti, a tak se ze strachu ani nepokouší cokoliv uskutečnit. Mnohdy působí skromně. Dominuje u nich hluboký pocit méněcennosti, ačkoliv mají určité hodnoty a dovednosti. Ty však popírají, aby se vyhnuli selhání. Modřín je pro lidi, kteří si nevěří, i když mají schopnosti a předpoklady, stojí v pozadí a nechají druhé, aby zaujali jejich místo. Následkem toho si nechají ujít mnohé životní příležitosti, neboť nemají dost sebedůvěry. Když se jim naskytne nějaká příležitost, většinou jsou plní pochybností o vlastních schopnostech a strachu ze selhání. Jiným přitom jejich schopnosti nezávidí a jsou velmi tolerantní, příjemní a skromní lidé. Kontrastuje to s povahou lidí typu 5 (rožec), kteří věří ve své schopnosti splnit určitou úlohu, ale tak pochybují o svém úsudku, že ji odkládají a často se do ní ani nepustí. Stav modřínu je hlubší, lidé ve své schopnost ani nevěří, ačkoliv je mají. Larch je velmi vhodný i při chybějící sebedůvěře u zkoušek, pracovním pohovoru apod.

♥ Děti modřínu se trápí strachem, že zklamou, že jsou neschopné. Často mají nízkou sebedůvěru. Mnohdy si natolik nevěří, že se ani nepokusí své myšlenky uskutečnit. Ze strachu z neúspěchů zůstávají v ochranné zóně vlastní uzavřenosti a raději se stáhnou do pozadí, než aby podstoupily riziko konfliktu. Aby se vyhnuly možnému nezdaru a selhání, raději popřou své schopnosti a nechají převládnout svůj pocit méněcennosti. Stojí v pozadí a nechají jiné, aby zaujali jejich místo. Někde hluboko v nich se může skrývat pocit nepřijetí. Umožněme jim věřit vlastním emocím a tomu, že vše, co cítí, je v pořádku a patří to k nim.

Modřín podporuje sebedůvěru a kreativitu. Dodává ztracenou víru ve vlastní síly a schopnosti. Květ pomáhá těm, kteří nemají dost sebedůvěry, aby byli trochu smělejší a též se mohli vrhnout do života. Pozitivním potenciálem jsou odhodlaní, schopní lidé, s reálným pocitem sebedůvěry, kteří se nebojí nezdarů nebo neúspěchů. Jsou energičtí a připravení riskovat. Nesrovnávají se s druhými.

 

20. MIMULUS (Kejklířka) – fobie, strach a obavy ze známých věcí

Esence pomáhá lidem, kteří trpí konkrétními strachy a fobiemi. Mohou to být strachy o děti, z nemoci, smrti, nehody, bídy, porodu, samoty, cestování, bolesti, zranění, tmy, zimy, výtahu, jiných lidí nebo určitých zvířat, z mluvení na veřejnosti, ze ztráty přátel nebo práce, z návštěvy zubaře apod. Mimulus je vhodný pro lidi, jejichž strachy jsou zcela určité (vždy můžeme pojmenovat příčinu). Květ pomáhá při obavách každodenního života lidem jakékoli povahy. Jedna stránka kejklířky však odpovídá určitému typu osobnosti. Lidé s touto povahou jsou plaší, nervózní, uzavření a často se obávají jiných. Necítí se dobře mezi lidmi, které nepoznají a často se v jejich přítomnosti červenají, zakoktávají anebo nervózně smějí. Nemají rádi společenská setkání, protože neradi vzbuzují pozornost a mají pocit, že je nevázanost druhých odstrašuje.

♥ Kejklířka pomáhá dětem, které se bojí konkrétních věcí a okolností, například tmy, psů, vody, operace, školy, lékaře apod. Pomáhá i citlivým dětem, které se projevují stydlivě a plaše, jsou uzavřené do sebe, v přítomnosti jiných lidí mohou být zamlklé, při projevu před ostatními lidmi se často červenají, koktají, mluví velmi tiše anebo se nervózně smějí. Esence je vhodná pro děti, které se ve společnosti drží rodičů za ruku a bojí se začlenit mezi ostatní. Pomáhá také v situacích, kdy je dítě sevřené strachem, například před školní tabulí, a nedovede zúročit své vědomosti tak dobře, jak by dokázalo při písemné zkoušce. Používá se též před zkouškou nebo obhajobou studentské práce. V některých situacích je velmi vhodné ji kombinovat nebo pokračovat s modřínem (19).

Kejklířka dodává pocit bezpečí, podporuje odvahu, důvěru, komunikaci a projev na veřejnosti. Pozitivním potenciálem jsou lidé, kteří statečně čelí životním zkouškám a potížím s humorem, s důvěrou a s lehkostí. Tito lidé se umí obhájit a mají vlastní emoce pod kontrolou, takže si mohou užívat život bez neustálých strachů a obav. 

 

21. MUSTARD (Hořčice polní) – sklon k depresi, zármutku a zoufalství; hluboká melancholie bez konkrétní příčiny

Esence pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, který se objeví znenadání a bez patrného důvodu, stejně tak i neočekávaně zmizí. Nálada se změní na melancholické trápení. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka. Tito lidé jsou velmi nešťastní, ale když se jich zeptáte, proč se tak cítí, sami neznají důvod. Často říkají, že mají všechno, co si přejí, milující rodinu, pohodlný domov, dovolené, žádné finanční problémy, a přesto se cítí tak mizerně a sami nevědí proč. Hořčicová deprese nemá nikdy příčinu. Nálada klesne bez zjevné příčiny a zůstane taková celé dny, týdny i měsíce, až do doby, než se najednou zvedne přesně tak, jak klesla, až na to, že se tento stav vrací znovu a znovu v kolísavém cyklu.

♥ Esence je vhodná pro děti, které jsou smutné bez jasného důvodu. Může se u nich střídat velká radost a velký smutek. Hodí se pro pocity zádumčivosti, sklíčenosti, otupělosti či uzavření do sebe. Je vhodná také pro dospívající děti, když se projevují depresivně, trápí je smutek, nedostatek síly k životu, rozčarování, nechutenství, sklony k sebepoškozování a necenění si života.

Hořčice podporuje životní proměnu a ulevuje. Květ dodává lidem optimismus a víru ve šťastnou budoucnost. Znovu rozvine jejich životní radost, pomůže jim objevit pocity vnitřní stability a klidu, které se již nedají lehce zničit.

 

22. OAK (Dub letní) – neustálý boj i přes vyčerpanost, silný pocit zodpovědnosti nutí zdolávat překážky i přes vlastní vyčerpání, přepracovanost

Esence je vhodná pro lidi, kteří jsou za normálních okolností silní, pevní, stateční a spolehliví, které však jejich vnitřní síla opouští a na její místo nastupuje vyčerpání. Pracují ale dál a ignorují vyčerpání. Jsou hnáni silným smyslem pro povinnost pomáhat jiným lidem. Jsou spolehliví, trpěliví, vědomi si svých povinností a dřou se bez toho, aniž by si dopřáli odpočinek. Lidé tohoto typu mají v sobě málo negativního. Ostatní si k nim chodí pro radu a útěchu. Jsou to bojovníci, nevzdávají se naděje a nepodléhají nepřízni osudu. Když onemocní nebo se stanou jinak nezpůsobilí, budou bojovat bez ohledu na to, že jejich tělo volá po odpočinku. Takové omezení považují za překážku a pracují i při plném vyčerpání tvrdohlavě dál. Ale někdy to tito lidé přeženou, protože příliš ignorovali varovné signály únavy a bolesti, nakonec zjistí, že už nemají sílu. Cítí se proto nešťastní a nahněvaní na sebe a právě tehdy jim květ dubu pomáhá znovu získat sílu. Úbytek vnitřních sil může vést až k depresivní sklíčenosti, frustraci a jiným stresovým symptomům. I když nemoc prožívají jako selhání, soustředěně pracují na uzdravení.

♥ Děti dubu letního se často cítí sklíčeně a pod tlakem, mají přílišný pocit zodpovědnosti. Často jsou to například děti, které pečují o mladší sourozence. Anebo i starší děti, které přišly o jednoho z rodičů a následně zaujímají v rodině jeho roli. Za normálních okolností jsou silné, statečné a spolehlivé. Pohání je silný smysl pro povinnost a zodpovědnost. Nehroutí se z povinností, plní je mnohdy až za hranice vlastních sil. Ostatní si k nim zpravidla chodí pro radu a pomoc. Jenomže nadměrné zatížení a nerespektování signálů těla může vést k vyčerpání a sklíčenosti. Většinou tyto děti z nějakého důvodu ignorují veškeré signály k odpočinku. Působí dojmem, jakoby se staly předčasně dospělými a ztratily svoji spontánnost a hravost.

Dub letní uvolňuje a pomáhá najít míru. Pozitivní potenciál dubu jsou obvykle silní lidé, kteří jsou často hlavní oporou rodiny nebo v zaměstnání. Disponují obrovskou vytrvalostí, houževnatostí, trpělivostí a zásobou energie. Mohou tak odolávat velké zátěži a stresu. Esence obnovuje jejich vnitřní zdroje a pomáhá jim pochopit, že i navzdory všem povinnostem si potřebují nechat čas na odpočinek a uspokojení vlastních potřeb. Pomáhá změnit ve svém vnitřním slovníku slovo MUSÍM za CHCI nebo NECHCI, a upravit poměr mezi přijímáním a dáváním. Pomáhá najít laskavost k sama sobě.

 

23. OLIVE (Oliva) – nedostatek energie, tělesná i duševní únava a vyčerpání, velká potřeba spánku

Oliva je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně vyhořelí a kteří jsou dlouhodobě vyčerpáni osobními problémy, intenzivním studiem nebo prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověkaOliva je prospěšná v situacích, kdy vyčerpání dohání člověka k slzám, a když všechny jeho rezervy síly a energie jsou úplně na dně. Všechno se stává enormní námahou, těžké vysílení přichází i po malé zátěži. Chybí životní radost. Práce nebo aktivity ve volném čase, které přinášely předtím tolik zábavy, jsou nezajímavé a jsou jen další zátěží. U těchto lidí často vzniká i potřeba dlouhého spánku a nadměrná únava vede k tomu, že tělo nefunguje tak, jak by mělo. Tento květ je na vyčerpanost; nemocní jsou bez energie, vyždímaní, cítí se velmi unavení a nemohou dál. Olivová únava se liší od 17 (habrové), protože olivoví lidé jsou unavení z přepracování a přílišné námahy (habroví lidé se nedokáží ani donutit pracovat). Jakmile se jejich síly tímto způsobem vyčerpají, jejich život se pro ně stává těžkým a nakonec se z něho vůbec nedokáží těšit. Když se do takového stavu dostanou, oliva jim pomáhá obnovit a doplnit ztracenou energii.

♥ Esence pomáhá dětem, kterým chybí fyzické i duševní síly, například po náročné životní události, po delší nemoci, při velké školní zátěži, při nespavosti z vyčerpání. Je vhodná vždy, když vyčerpání dohání k slzám a dítě se cítí vysílené i po malé zátěži.

Květ pomáhá všem, kteří vykonávají složitou a namáhavou duševní práci a kteří jsou fyzicky vyčerpaní. Oliva je obzvlášť nutná v období rekonvalescence, kdy je pacient slabý a unavený. Esence je vhodná pro ženy po porodu, maminky s malými dětmi, lidi pečující bez odpočinku o své blízké, pro studenty ve zkouškovém období i po něm. Olivovník je všeobecně zdrojem síly, duchovní vyrovnanosti a zralosti. Funguje i u lidí, kteří si nechtějí přiznat stav mentálního a fyzického vyčerpání, zvládají situaci různými prostředky, a čím víc se to snaží nebrat v úvahu, tím víc se to projevuje na fyzickém vzhledu (kruhy pod očima, padání vlasů, třes rukou apod.)

Oliva regeneruje a učí naslouchat tělu. Pozitivním potenciálem Olive je znovuobnovení sil, vitality a zájmu o život. Pomáhá vyčerpanému tělu nastartovat sebeuzdravující mechanizmy. Lidé v pozitivním stavu již nevyčerpávají své vlastní rezervy sil, ale naslouchají svému vnitřnímu hlasu a vnímají potřeby vlastního těla. Respektují vlastní potřebu střídání odpočinku a práce. Zůstávají vnitřně klidní a vyrovnaní.

 

24. PINE (Borovice) – výčitky svědomí a pocity viny

Květ borovice je vhodný pro lidi, kteří mají silné pocity viny a dělají si výčitky. Mohou být z minulosti a postižený je v sobě nosí dlouhé roky nebo je může způsobit nedávná událost. Tento květ často potřebují ti, kteří se cítí vinni i za chyby druhých a vždy se omlouvají. Jsou plni výčitek svědomí a vyčítají si i tehdy, když nic zlého neudělali. Ovládá je pocit bezcennosti a nedůstojnosti. Jejich komplex viny a pocit studu se netýká nutně skutečného pochybení a ničí každou radost ze života. Vzbuzují zdání pokory a pořád se za všechno omlouvají, i nemoc je důvodem k omluvě. Mohou mít pocit, že si nemoc nebo bolest zaslouží. Tato nejsilnější negativní energie je odmítnutím univerzální lásky, která omezuje naše síly a blokuje náš život.

♥ Děti této esence se neustále z něčeho obviňují a hledají chyby jen u sebe. Mají často špatné svědomí, mohou být stydlivé a prožívají pocit zodpovědnosti za chyby a selhání druhých.

Borovice osvobozuje od pocitů provinění. Umožní lidem připustit si svá práva, a naopak nepřipustit nespravedlivé zacházení. Pomáhá vzdát se vztahovačnosti a nic si nedomýšlet. Pozitivní lidé typu Pine akceptují a respektují sami sebe ve stejné míře jako jiné lidi, bez přehnaného a odmítavého posuzování. 

 

25. RED CHESTNUT (Červený kaštan) – strach, obavy, starosti nebo přílišná péče o druhé

Esence je pro lidi, kteří mají přehnané strachy o jiné lidi, obzvlášť o rodinu a blízké přátele. Je přirozené, že se obáváme, když jsou děti poprvé samy doma nebo když náš partner musí daleko odcestovat, ale pro lidi tohoto květu tento strach přesahuje rozumnou míru a začínají se zoufale obávat, že se jim přihodí neštěstí, že jejich milovaným se stane to nejhorší, že menší potíž může vést k vážné nemoci (například že si dítě při hře ublíží, že nastydne, když se pořádně neobleče, že jejich partner bude mít cestou z práce autonehodu apod.) a nemohou se uklidnit, dokud se jejich milovaná osoba nevrátí domů. K tomu se přidává nervozita a starost o problémy jiných lidí. Často je to postoj, který se objevuje u lidí, kteří o někoho pečují, u zdravotních sester nebo u lidí pracujících v oblasti poradenství (mnohdy se terapeuti nebo zdravotníci identifikují s problémy svých klientů a nedokážou si utvořit odstup od své práce, někdy mohou dokonce přenášet obavy do svého soukromého života).

Tito lidé se nebojí o sebe, jejich obavy se týkají zdraví a bezpečnosti své rodiny. Protože se velmi bojí a dělají si starosti, mají sklon trápit se a rozčilovat stejně jako typ 8 (čekanky), ale jejich láska se nestává sobeckou a vlastnickou (chicory lidé často zahrnou své milované takovou láskou a starostlivostí, že jim je to na obtíž). Tyto obavy se mohou přenést na děti a tím je obrat o přirozené sebevědomí.

♥ Děti červeného kaštanu se bezdůvodně bojí o své nejbližší (o maminku i o kamarády), mají sklon o někoho velmi pečovat či příliš přemýšlejí o problémech druhých. Esence je vhodná i v případech, kdy je v rodině někdo vážně nemocný, nebo je delší dobu mimo domov, a dítě se o něho bojí. Květ se používá i například pro snadný přechod z rodiny do školního prostředí.

Červený kaštan podporuje důvěru a zdravý odstup. Pozitivním potenciálem je schopnost starat se o druhé se soucitem a beze strachu.Květ červeného kaštanu pomáhá lidem, aby se zbavili strachu a aby lásku a starostlivost o rodinu pojímali racionálně a podle skutečné situace. V naléhavých situacích zachovávají fyzický i duševní klid a svým pozitivním působením na jiné je posílí a uklidní. Esence učí rozlišit, kdy pomoc nabídnout. Bez toho, aby se vnucovali jiným lidem, poskytnou kdykoliv rádi vyžádanou pomoc.

 

26. ROCK ROSE (Devaterník penízkovitý) – hluboké, obrovské strachy, panika, pocit bezmoci

Tento květ je na panický strach, hrůzu, paniku. Nemusí být vždy založený na rozumném důvodu, ale přesto je velmi reálný. Ti, kteří trpí takovými stavy mysli jsou skutečně vyděšení a tehdy se mohou třást nebo potit strachy. Rock Rose je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. V akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc, vážná operace, přepadení apod., převládá u člověka pocit bezmocnosti a ochromení hrůzou. Devaterník je vhodný ve všech takových případech a pomáhá jak dětem, tak i dospělým, které trápí děsivé sny a noční můry. Nezaměňujte ho s 20 (kejklířkou), květem na všechny známé stavy strachu. Když strach vyvolává hrůzu nebo úplnou paniku, je vždy lepší a vhodnější květ devaterníku. Stav Rock Rose trvá poměrně krátkou dobu a vztahuje se ke konkrétní krizové situaci.

♥ Děti devaterníku prožily velmi silný strach, kterého se nemůžou zbavit. Patří sem i prožitky ze zlých snů. Patří sem i prožitek z autonehody, napadení zvířetem, přepadení, náhlá a prudká nemoc, obtěžování a psychická šikana.

Devaterník uklidňuje v krizi. Pozitivním potenciálem Rock Rose je odvaha a duchapřítomnost člověka, který je připravený i v naléhavých situacích zachovat klid.

 

27. ROCK WATER (Voda z léčivých pramenů) – nepružnost, sebezapření, kladení vysokých požadavků na sebe, perfekcionismus

Rock Water je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky a potlačují vlastní vitální potřeby. Lidé s touto povahou jsou k sobě přísní a žijí podle tvrdého režimu a pevných norem. Mohou být velmi nábožensky založeni nebo řídí svůj život podle jiných vysokých ideálů a ve snaze o jejich dosažení jdou přesně vytyčenou cestou. Ve všem, co dělají, dbají hlavně na dokonalost. Nemají rádi lajdáckost a lenivost. Jejich železná disciplína může vést až k sebemučení. Tak například strnule následují diety, cvičební programy, pracovní postupy i duchovní disciplíny. Jejich myšlení ovládají utkvělé a dogmatické myšlenky týkající se náboženství, výživy, morálky a politiky. I když se ostatním lidem nepletou do života, vlastním úsilím po dokonalosti rádi vytváří příklad pro ostatní. Navzdory přehnané svědomitosti a četné přepracovanosti je nevedou jejich vlastní výsledky k vnitřní spokojenosti. Obětovávají se, potlačují a cítí se sebou zklamaní, pokud se jejich vysoké ideály nenaplňují. Může to vést k velkému napětí, výčitkám a neštěstí. Chybí jim radost ze života. 

♥ Esence je vhodná pro děti, které jsou na sebe velmi náročné a nejsou se sebou nikdy spokojené. Velkým problémem těchto dětí může být potlačování emocí. Mohou se uchylovat k vyznávání určitého směru či skupiny.

Voda z léčivých pramenů podporuje flexibilitu a laskavost k sobě samým. Pozitivním potenciálem Rock Water jsou lidé s vysokými ideály a současně i duševní pružností. Jsou schopni měnit vlastní názory a vzdát se svých dosud oblíbených teorií. Převládá u nich názor, že vnitřní harmonie je silnější než vnější (často vynucené a disciplinované) chování, a tím se mohou opět vrátit k životní radosti. Voda z léčivých pramenů pomáhá těmto lidem, aby se stali shovívavými a méně přísnými.

 

28. SCLERANTHUS (Chmerek roční) – nejistota, nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost

Tato malá rostlinka pomáhá těm, kteří mají citové problémy způsobené svou nerozhodností. Těžce se rozhodují, obzvlášť tehdy, když se musí rozhodnout mezi dvěma věcmi, ať už běžná každodenní anebo důležitá rozhodnutí. Toto dilema vzniká, kdykoliv si mají z něčeho vybrat. Když nakupují a uvidí dvě pěkné věci, dovedou strávit hodně času prohlížením jedné i druhé, snaží se rozhodnout, která se jim víc líbí. A když si nakonec vyberou, stále mají pochybnosti, zda si vybrali dobře. Chybí jim vnitřní vyrovnanost a rovnováha. Jejich roztěkaná mysl a nerozhodnost vedou k tomu, že v rozhovorech znenadání skáčou z jednoho tématu na druhé. Květ je vhodný i při proměnlivých náladách. Hodí se vždy, když dochází k prudkým změnám nálady – opakující se stavy radosti a pláče, laskavosti a hněvu. Pokud tito lidé neprohlédnou převládající nejistotu, může tento kolísavý pohled na věci vést k nespolehlivosti, plýtvání časem a k promeškání šancí. Obyčejně se však se svými těžkostmi nesvěřují jiným lidem, jak to dělá typ 5 (rožec). Bojují se svou nejistotou, což pro ně může být velmi únavné a vyvolá to duševní podrážděnost. Pomocí tohoto květu mohou zaměřit své myšlenky tak, aby jasněji viděli své možnosti a naučili se poznávat své vědomí.

♥ Esence pomáhá dětem při nevolnosti z cestování. Je také vhodná pro děti, které se neumí rozhodnout mezi dvěma volbami. Projevuje se u nich váhavé jednání, labilita, nevypočitatelnost, těkavost, nespolehlivost, zmatenost, vrtkavost, proměnlivé nálady (radost přeskočí v pláč, laskavost v hněv, energie v apatii). V rozhovoru dítě skáče od jednoho tématu k druhému. 

Chmerek vyjasňuje a uvádí do harmonie. Pozitivním potenciálem Scleranthus jsou lidé, kteří se vyznačují sebejistotou a rozhodností, zachovávají si vnitřní rovnováhu v každé situaci. Jsou schopni dělat rychlá rozhodnutí a potřebné kroky, aby obstáli na své životní cestě. Děti navíc potřebují i od rodičů potvrzení, že to, co prožívají, je v pořádku a patří to k nim, pak mohou najít svoji vnitřní jistotu.

 

29. STAR OF BETHLEHEM (Snědek okoličnatý) – následky tělesného či duševního šoku

Esence je vhodná při stavech šoku, duševních nebo fyzických traumat a posttraumatických situacích (například následky nehod, těžkého ublížení, šikany, velmi špatné zprávy, pracovní propad, úmrtí blízkého, náhlé zklamání, kruté dětství, vyhořelý domov apod). Je také pro lidi, kteří v sobě uchovávají vzpomínky na dávnou bolest či křivdu. Léčí šok na všech úrovních – fyzické i duševní (nezáleží na tom, ve které rovině se trauma objeví nejdříve). Šok, který jsme zažili v minulosti i ten aktuální. Vždy se jedná o zážitek, který natolik ovlivní, že si z něj člověk vytvoří blok, uzavře ho v sobě, a tím se snaží na všechno těžké zapomenout. Jakýkoliv nezpracovaný blok však ovlivňuje další jednání a zabraňuje dostat se zpět do vnitřní rovnováhy. Při bolestné ztrátě blízkého pomáhá překonat žal a zmírní bolest a smutek. U lidí může také nastat vnitřní otupělost a vnitřní stažení, spojené s pocitem ztráty a tiché bolesti. Někdy je těžké vyjádřit utrpení, které prožíváme při ztrátě blízkého, chce se nám plakat, ale slzy nepřicházejí. Snědek pomáhá překonat tento stav a osvobodit mysl od smutku. Použití esence je ideální okamžitě po události, hodí však i na opožděné následky, které se mohou po letech projevit rozličnými způsoby, například ve formě fyzických symptomů. Když hledáme lék na jiné těžkosti a došlo k nějakému otřesnému zážitku, který může být příčinou problémů, je vhodné současně použít snědek. Když můžeme šok léčit okamžitě, negativní účinek traumatického stavu se zmírňuje. Proto je snědek jedním z pěti květů, které dr. Bach zahrnul do krizové esence. Je také vhodný pro matku i pro dítě bezprostředně po porodu.

♥ Esence je pro děti, které zažily silné tělesné i duševní trauma (domácí násilí, šikana ve škole, autonehoda, smrt rodiče apod.). Je vhodná i pro miminka a maminky bezprostředně po náročném porodu.

Snědek rozpouští všechna traumata. Pozitivním potenciálem Star of Bethlehem je „neutralizace“ bezprostředních (zděšení, velký úlek, děsivý pohled, velké utrpení, teror a hrůzu) nebo opožděných následků šoků. Tyto prožitky se mohou pak lépe zpracovat. Pomáhá pochopit souvislosti, proč se jistá traumatická událost v našem životě odehrála a jaký význam pro nás osobně má či měla. Pomáhá mentálně zvládnout chronické bolesti, jejichž léčení bylo zatím neúspěšné. Dr. Bach popsal tento květový koncentrát jako„útěchu a úlevu při bolesti a zármutku“.

 

30. SWEET CHESTNUT (Jedlý kaštan) – extrémní vnitřní duševní útrapy, zoufalství a žal

Sweet Chestnut je vhodný pro lidi, kteří trpí extrémními vnitřními útrapami, popsané Dr. Bachem jako „beznadějná zoufalost lidí, kteří věří, že dosáhli hranice snesitelnosti“. Může se projevit hlubokým smutkem, kterým se tito lidé cítí úplně zničeni. Sklíčenost doprovází pocity osamělosti a izolace, zatímco budoucnost se jeví jako tmavá a naprosto beznadějná. Květ je na mučivou duševní úzkost a pocit úplného zoufalství, používá se i při pocitech vznikajících krátce před nervovým zhroucením, ale bez sebevražedných myšlenek. U lidí může převládat pocit, že je všichni opustili. Tento stav může být následkem úmrtí nebo dlouhého a těžkého životního období, které bylo snášeno statečně a bez naříkání. Těm, co mají takové stavy, se zdá, že jim v životě nic nezůstává a celý život se jim zhroutil. Mají pocit, že padli na úplné dno, jsou na konci svých sil a ztratili smysl života. Esence je vhodným pomocníkem i běhemi odvykání drogové závislosti. 

♥ Kaštan jedlý je pro děti, které v sobě mají zavřený velký smutek nebo bolest a propadají pocitům zoufalství, bezmoci a beznaděje. Je vhodný v situacích, kdy se dítě či rodiče nacházejí dlouhodobě v bolestné situaci plné starostí a utrpení, nebo v případě duševní lítosti z bezvýchodné situace u dlouhodobě nemocných dětí. Esence je vhodná tehdy, když jim selhávají vlastní samoléčebné síly. Květ pomáhá i dětem, které se cítí zničeně například po úmrtí domácího mazlíčka nebo smrti blízkého (viz snědek 29).

Jedlý kaštan pomáhá najít duševní sílu, podporuje naději a víru. Pozitivním potenciálem esence je osvobodit se od zoufalství a sklíčenosti. I když se vnější okolnosti nemusí změnit, člověk jim může čelit s optimismem a vnitřní vyrovnaností. Rozvoj se posílí objevením nebo znovunabytím víry ve vyšší moc nebo pocitem vnitřní jistoty. Pevně věří, že nic z toho, co se v životě odehrává, není bez hlubšího významu. Pomáhá získat a upevnit důvěru v život.

 

31. VERVAIN (Sporýš lékařský) – přílišné nadšení, idealismus, posedlost vlastními názory, fanatismus

Esence je vhodná pro lidi, kteří mají fixní principy a představy, které jsou podle jejich vnitřního přesvědčení absolutně správné a které zřídkakdy mění. Jejich neústupné odhodlání může vést k přetížení a k silnému vnitřnímu napětí až křečovitému stažení. Jejich přehnaná snaha i v nepatrné činnosti je často vede až za hranice vlastních sil. Duševně předbíhají události, berou si na sebe mnoho práce a snaží se najednou vyřídit hodně úkolů. Tito lidé mají silnou vůli a reprezentují neoblomný názor. Jsou velmi principiální a řídí se vysokými mravními zásadami. Když jsou konfrontováni se situací, která je v rozporu s jejich ideály, cítí povinnost vyjadřovat svůj názor. Přitom se snaží přesvědčit a získat své posluchače. Často mají silný smysl pro spravedlnost a jsou obzvlášť ostražití vůči nespravedlnosti. Jejich silná duševní aktivita, stejně jako neschopnost a neochota odpočívat, vede často k nespavosti. V zásadních diskusích reagují lehce frustrovaně, podrážděně nebo rozzlobeně. Lidé sporýše jsou typičtí podomní prodejci nebo zástupci různých duchovních uskupení. Stejně jako lidé typu 27 (voda z léčivých pramenů) patří k perfekcionistům, ale víc se zajímají o podporu a růst jiných. Když nemohou najít způsob, jak uplatnit svou životní sílu a úpornost, jsou znechuceni a nespokojeni. Lidé této esence mají sklon k neustálé aktivitě, ke stálému pohybu, obvykle pracují současně ve více zaměstnáních a jejich mysl je už dopředu zaměstnána tím, co mají v nejbližší době udělat. Mají rádi náročné úlohy a umí se celí zanítit, ale vzhledem ke své povaze se natolik vloží do svých záměrů, že nejsou schopni odpočívat a pociťují neustálé napětí. Květ sporýše jim pomůže polevit, takže dokáží odpočívat a regenerovat své síly.

♥ Děti sporýše charakterizuje entuziasmus a silný smysl pro spravedlnost. Vnitřní neklid a euforie vedou často k přehnané aktivitě a k pocitu, že vše vědí nejlépe. Projevují tak silnou umíněnost a zarputilost. Jsou neustále v pohybu, aktivní, zapálené pro činnost. Pokouší se zvládat mnoho činností (kroužky, tréninky, koníčky apod.) najednou až do úplného vyčerpání. Jejich nadšení je přehnané.

Sporýš uvolňuje a umírňuje. Pozitivním potenciálem Vervain jsou lidé, kteří reagují tolerantně, pokojně a rozumně a jsou schopni odpočívat a v klidu usnout. Ačkoliv si udržují pevné názory, jsou schopni je měnit a ne je jiným lidem vnucovat. Esence vnáší do života lidí vnitřní klid, harmonii a toleranci. 

 

32. VINE (Vinná réva) – silná dominance, ctižádost, nepružnost, autoritativnost, touha po moci

Vinná réva je květem pro lidi, kteří chtějí dominovat ostatním, pro lidi sebevědomé, vlivné, pro vůdce a diktátory. Dokonale poznají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i druhé. Jsou ctižádostiví, umí se s jistotou vypořádat se životními problémy a mají často obrovské schopnosti anebo jsou velice nadaní, ale tyto schopnosti využívají k dominanci nebo komandování ostatních. V pracovním týmu se ujímají vedení, řídí a usměrňují s naprostou přesvědčivostí. Vnitřně zastávají názor, že všechno vědí lépe, kdežto ostatní lidi shazují. I když se nesnaží ostatní lidi přeměnit, nedbají na jejich přání a názory. Vyžadují a očekávají absolutní poslušnost.
Jsou agresivní, pyšní a mohou toužit po moci. V extrémních případech se to projevuje v tvrdosti, krutosti a v absolutní míře bezcitnosti. Dobrým příkladem jsou rodiče nebo nadřízení, kteří vládnou železnou rukou, političtí diktátoři, kteří nasadí všechny prostředky k tomu, aby prosadili své vlastní cíle, nebo školní tyrani, kteří drží ostatní děti pod agresivním nátlakem. 

♥ Děti této esence jsou náročné, svéhlavé, povýšené, bezohledné, hádavé, agresivní, dominantní, panovačné, stávají se vůdci dětských skupin a bývají postrachem slabších a jemnějších povah. Častou obětí je jemná a vždy úslužná 4 (zeměžluč). 

Vinná réva podporuje ohleduplnost. Pozitivním potenciálem Vine jsou lidé, kteří navzdory své silné osobnosti nepotřebují dominovat nad ostatními. Jsou schopni rozpoznat a ocenit dobro v ostatních lidech. Velkoryse povzbuzují a vedou ostatní bez toho, aby je potřebovali kontrolovat a vládnout jim. Květ vinné révy neodnímá sebejistotu a vůdcovství, jsou to vlastnosti pozitivní, ale pokud převládnou negativní stránky povahy, pomáhá těmto lidem zbavit se krutosti a drsnosti, a tak projevit více porozumění k postoji druhých. Esence tak pomáhá přetavit negativní stav ve velkorysost, porozumění, toleranci, rozhodnost, sebereflexi a vyrovnanou sílu.

 

33. WALNUT (Vlašský ořech) – ochrana před změnami a vnějšími vlivy, vstup do nového životního období

Ořech je květ pro změnu a ochranu. Je vhodný pro lidi, kteří se jen ztěžka přizpůsobují změnám nebo jsou ve velké míře přecitlivělí na určité myšlenky, nálady a vlivy. Je to květ pro období všech životních změn a nových začátků, jako je narození dítěte, uzavření manželství, nástup do školky, puberta, těhotenství, rozvod, klimakterium, změna víry, nové bydlení nebo zaměstnání, odpoutání se od starých vazeb, návyků a omezení. Patří sem i změny způsobené pocitem viny, ztrátou přátel a obvyklých životních poměrů, stářím, smutkem, strachem ze smrti apod. Tito lidé mají jasné ideály a cíle a snahu v životě se posouvat kupředu. Této jejich snaze však stojí v cestě nebo ji ztěžuje vliv silnější osobnosti, omezující okolnosti, rodina nebo vzpomínky.

♥ Esence je pro všechny děti, které prochází novým obdobím života a pociťují při něm obtíže, například nástup do školky a školy, první zoubky, stěhování, rozvod rodičů nebo například tráví delší období v nemocnici.

Vlašský ořech podporuje nový začátek. Učí přijímat změny pozitivně. Pozitivním potenciálem esence je odhodlané následování vlastní životní cesty. Osvobozením se od minulosti mohou tito lidé učinit potřebné změny v životě. Jsou schopni prosadit své plány i navzdory posměchu, zklamání, skleslosti i námitkám ostatních. Walnut poskytuje odolnost, stabilitu a pomáhá chránit před vlivy jiných lidí. Pomáhá udržovat tzv. vlastní energetické pole. Otevírá zablokované emoce a pomáhá navrátit vnitřní rovnováhu a radost. Pomáhá překonat sepětí s minulostí, aby život získal opět jiskru, osvobodit se od starých vazeb a vzpomínek. 

 

34. WATER WIOLET (Žebratka bahenní) – upřednostňování samoty, hrdost, povýšenost, pýcha, pocit nadřazenosti

Lidé typu žebratky jsou uzavření a působí dojmem nedostupnosti. Je pro ně prvořadý klid a z toho důvodu mají sklon k zdrženlivosti. Pohybují se rozvážně, nejsou těžkopádní a náladoví, ale jsou vyrovnaní a sebejistí. Vyhledávají spíše společnost několika dobrých přátel než velká společenská setkání. Jako mírní, v soukromé sféře vážení lidé, jsou často žádáni o radu, ale nikdy nevnucují ostatním své názory a přání. Jejich největším problémem je neschopnost navázat kontakt se svým okolím. Proto trpí a tiše snášejí svůj smutek, schovávají se za tenký závoj a drží si od okolí odstup. Tento závoj se může stát těžko překonatelnou barierou. Lidé před nimi mají respekt, považují je za zdrženlivé a nepřístupné, až pohrdavé, což v nich vyvolá ještě větší osamělost.

Water Violet je vhodná pro lidi, kteří jsou považováni za chytré, klidné a schopné. Jsou vzdělaní, vědí o svých vlastních schopnostech a mají často i pocit nadřazenosti. V extrémních případech to může vést až k distancování se, čímž vytvářejí dojem pyšného, pohrdavého člověka, povýšeného nad ostatní. Při stavech únavy a vyčerpanosti mají sklony stáhnout se do sebe, takže jejich chování může působit chladně a nespolečensky. Svoje utrpení si uchovávají sami pro sebe. Nehledají pomoc u druhých a proto mohou působit citově chladně. Je pro ně těžké se jiným otevřít. Raději se schovávají za svoji klidnou, trpělivou tvář.

Květ žebratky mu pomáhá překonat tuto barieru, vycházet s lidmi přátelsky a přitom si nadále udržovat svou pokojnou hrdost a vyrovnanost bez toho, aby působili nadutě a povýšeně.

♥ Děti této esence se uzavírají, jsou raději o samotě, příliš nestojí o kamarády, často si volí vlastní cestu. Jindy se naopak mohou jevit přemrštěně sebevědomě, někdy až namyšleně. Takové chování je však dobře skrytá nejistota (ochranná zeď). Děti jsou slušné, ne však srdečné. Distancují se od okolí, cítí se jistě jen ve svých hranicích. Navenek mohou působit dojmem nevšímavosti, upjatosti, cynismu, strachu z opravdové blízkosti či odmítáním citů. Pokud je pocit vnitřní nadřazenosti potlačen, může se dítě zdát zakřiknuté. Jeho obranný mechanismus v situaci, kdy si připadá zpochybněně, zafunguje buď hrdým stažením do sebe, nebo naopak nespokojeným rebelantstvím. Tyto děti obvykle nehledají pomoc u druhých, je pro ně těžké se otevřít.

Žebratka podporuje sblížení a otevřenost. Pomáhá nalézt v životě radost, lásku a pokoru a otevřít se s důvěrou druhým lidem. Pozitivním potenciálem Water Violet jsou lidé s otevřeným a srdečným chováním vůči druhým lidem, přičemž si uchovávají svojí vlastní důstojnost a postavení. Jsou rádi, když mohou nechat i druhé profitovat ze svých vlastních poznatků a znalostí, když mohou druhým klidně a trpělivě porozumět v jejich problémech a těžkostech. Často vkládají svůj vlastní talent do služby druhým, například jako poradci nebo učitelé.

 

35. WHITE CHESTNUT (Bílý kaštan) – nechtěné myšlenky, samomluva, neklidný spánek

Bílý kaštan je vhodný pro lidi, kteří trpí nutkavými, neklidnými myšlenkami, které nemohou dostat pod kontrolu. Negativní události nebo výměny názorů nemohou zpracovat, takže je v mysli neustále znovu prožívají. Neodbytné, nechtěné myšlenky, vnitřní dialogy a rozhovory se přehrávají dokola a způsobují vnitřní neklid. Během dne je těžké se na něco koncentrovat a v noci je těžké naladit se na spánek. Následně tak může vzniknou dojem, že člověk je nepozorný, například když neodpovídá na položenou otázku (viz též Clematis). Bílý kaštan je základní esencí při poruchách spánku.

♥ Děti stále přemýšlí nad negativními zážitky a trápí se jimi. Neustále jim krouží hlavou myšlenky, neumí je zpracovat a bez ustání se jimi musí zabývat. Mají potíže s usínáním anebo se častěji budí. Mohou se jevit jako roztržité, nedostatečně soustředěné ve škole, může je bolet hlava nebo někdy trpí samomluvou.

Bílý kaštan odlehčuje hlavě. Pozitivním potenciálem White Chestnut je vyrovnanost a vnitřní klid. Bílý kaštan pomáhá zbavit se tohoto duševního kolotoče, pomáhá dostat myšlenky opět pod kontrolu a člověk se může věnovat řešení vzniklého problému.

 

36. WILD OAT (Sveřep větevnatý) – nejistota ohledně správného životního úkolu, pochybnosti, nerozhodnost v důležitých věcech

Esence je vhodná pro lidi, kteří se dostali ve svém životě na křižovatku a nevědí, kterou cestou se dát. I když jsou ctižádostiví a vybavení nespočetným talentem a schopnostmi, plýtvají tím vším kvůli nedostatku jasných představ o svém cíli. Chtějí dělat něco užitečného, co je uspokojí, ale nejsou si jistí, kterým směrem namířit sou energii. Mohou zkoušet všechno možné, vyzkoušet několik zaměstnání a způsobů života, ale stále nejsou spokojeni. Jsou rychle znudění, věcmi znechucení a nechají se raději pohánět. Zároveň jsou si vědomi, že jim život utíká a dostavuje se proto u nich pocit frustrace a nespokojenosti.

♥ Děti této esence se cítí nespokojeně a neví, do čeho se pustit a co je pro ně nejlepší. Mnoho věcí začnou a nedokončí, přestanou je bavit. Dostaly se na křižovatku a neví, kterým směrem se vydat. Nesou si v sobě možná velká nadání, které však nevyužívají kvůli nedostatku důslednosti a pochybnostem. Esence je vhodná v případě, kdy se dítě rozhoduje, na kterou školu jít, kterým směrem se dál ubírat a nemá jasnou představu o svém cíli.

Sveřep větevnatý se liší od 28 (chmerka ročního), který je vhodný pro rozhodování o jednodušších věcech věcech. Sveřep je plný nejistoty tehdy, když se dostane na životní křižovatku, jinak je rozhodný, odhodlaný a jeho myšlenky jsou jasné.

Sveřep podporuje seberealizaci. Pomáhá i při důležitém rozhodování, jako například při volbě povolání. Pozitivním potenciálem esence je jasná představa o vlastním životním úkolu, spojená s pozitivními myšlenkami a cíli, i schopnost rozhodnout se pro správnou životní cestu. Díky sveřepu lidé dokážou rozpoznat to podstatné, zařadit to na první místo, věnovat svou energii dané činnosti a krok za krokem postupovat směrem ke svému cíli. Vzhledem k mnohostrannému talentu se mohou tito lidé paralelně věnovat hned několika životním činnostem. Nevzniká u nich pocit dlouhé chvíle. Tento květ jim pomůže jasněji nahlédnout na cestu před sebou a uplatnit své skutečné dispozice a talenty.

 

37. WILD ROSE (Planá růže) – rezignace, apatie, nezájem, chybějící životní jiskra

Wild Rose je vhodná pro lidi, kteří rezignovali na nepříjemnou situaci. Tím může být nemoc, monotónní životní situace nebo nevhodné zaměstnání. Tito lidé si nestěžují a jsou apatičtí, než by se znovu uzdravili, než aby změnili zaměstnání nebo se těšili z jednoduchých věcí života. I když jsou jejich životní poměry vším jiným než uspokojivými, nenachází se u nich skutečný pocit neštěstí. Tak nevynakládají žádné úsilí, aby okolnosti změnili. Tím dělají tito lidé na ostatní nudný a neradostný dojem, že nejsou schopni využít svůj potenciál. V nemoci rychle vzdávají svůj boj. Diagnózy jako „s tím se musíte naučit žít“ přijímají velmi rychle a akceptují jako něco, co je dávno dané. Tito lidé reagují rezignací namísto deprese a akceptují život takový jaký je. Chybí jim průbojnost a ambice. Když je potká neštěstí, prohlásí: „Co se dá dělat? Život je takový.“ Lidé této esence jsou spokojeni s tím, co mají, nemají rádi změnu a tak zmeškají mnoho příležitostí, neboť to od nich vyžaduje příliš úsilí. Jsou pasivní a v životních zápasech lehko kapitulují.

Planá růže je citově plochá, necítí se ani šťastná ani smutná, ani vzrušená ani skleslá. Chybí jí životní energie a jiskra. Na rozdíl od 36 (sveřepu) nemá růže zájem nebo ctižádost cokoliv v životě změnit, a tak přežívá bez úsilí a motivace. Má sklon k lhostejnosti a odevzdanosti vůči všemu. Když je potká neštěstí, prohlásí: „Co se dá dělat? Život je takový.“ Lidé plané růže jsou spokojeni s tím, co mají, nemají rádi změnu a tak zmeškají mnoho příležitostí, neboť to od nich vyžaduje příliš úsilí. Jsou pasivní a v životních zápasech lehko kapitulují.

♥ Děti plané růže reagují na vše bez zájmu a apaticky. Neví, co chtějí dělat, je jim všechno jedno a často se nudí. Přijímají tiše cokoliv bez touhy to změnit. Patří sem nedostatek odvahy, znuděnost, lenivost, bledost, pasivita, nepohyblivost nebo nedostatek motivace.

Planá růže podporuje životní radost a vitalitu. Pozitivní potenciál plané růže se projevuje v živém zájmu o život, práci a svět vůbec. Květ pomáhá znovu nalézat zájem o dění kolem, nenechat se odbýt a uvědomit si, že dostaneme jen to, co si zasloužíme. Rezignaci nahradí cílevědomost, touha po zdraví a dobrých přátelích. Tito lidé akceptují, že zodpovědnost za život a životní okolnosti leží v jejich rukách. Květ růže jim pomáhá oživit chuť do života a navrací životní elán. A zároveň dodá potenciál k provedení změn.

 

38. WILLOW (Žlutá vrba) – zatrpklost, sebelítost, křivda, vnitřní hněv, pocity oběti osudu 

Esence pomáhá lidem, kteří prožívají nespokojenost a hněv, sebelítost a zatrpklost. Obviňují druhé, neustále je kritizují a stěžují si. Cítí se být obětí osudu. Willow pomáhá při pocitu, že život lidi této esence o něco ukrátil nebo že jsou bezbrannou obětí, že si zaslouží lepší zacházení. Lidé, kteří se v tomto negativním postoji nachází, závidí druhým věci jako je štěstí, zdraví, radost, podporu blízkých nebo úspěch. To se může projevit v jejich špatné náladě, vznětlivosti a zatrpklém postoji.
Pokud jsou tito lidé nemocní, je s nimi těžké zacházení, protože nikdy nejsou s ničím spokojeni. Jakékoliv zlepšení připouští jen s nechutí. Neustálá zloba oslabuje jejich celkovou vitalitu a může všeobecně vést k zhoršení zdraví.

Tento květ je také pro ty, co se tak zaobírají sami sebou, svými myšlenkami, že zůstávají ponořeni ve svém neštěstí. Zazlívají životu, že se k nim zachoval tak zle a zkoumají, čím si to zasloužili. Utápí se v sebelítosti, stěžují si, naříkají a trucují, a když se jim nedaří, nedokáží se podívat na věci ze světlejší stránky, nedokáží odpustit a zapomenout. Když je potká neštěstí, uzavřou se do sebe, a hryzají je pocity křivdy. Vytváří si postoj „nikdo mně nepomůže“. Cítí velkou hořkost a obviňují druhé za své neštěstí. Litují se a velmi těžko dokáží být šťastní a spokojení, protože k tomu nemají (podle nich) důvod. Vidí věci jen ze záporného úhlu a zapomínají, že každá situace má i pozitivní stránky a svůj hlubší smysl.

♥ Esence pomáhá dětem, které mají pocit, že se jim v životě málo dostává a že svět je nespravedlivý. Je vhodná pro děti, které prožívají zatrpklost, sebelítost, roztrpčení nad nespravedlností, zášť, zlobu, závist či nesmiřitelnost a ze svého neúspěchu obviňují druhé. Časem mohou tyto pocity přerůst ve vzdorovitost, škodolibost, nepřátelství, negativismus, trucování, naříkání, když se jim nedaří a neschopnost pustit křivdu z hlavy.

Žlutá vrba podporuje usmíření a odpuštění. Pozitivní potenciál Willow se projevuje v tom, že jsou lidé schopni odpustit a zapomenout minulé nespravedlnosti, takže si život mohou znovu užívat. Květ vrby pomáhá těmto lidem povznést se. Učí je překonat myšlenky, ve kterých se zaobírají sami sebou a svým trápením. Neutralizuje pocity hněvu a rozmrzelosti, a tím znovu získají humor a smysl pro odhad věcí. Tímto způsobem si přitahují pozitivní životní okolnosti a vztahy. Přebírají zodpovědnost sami za sebe a ví, že vše si tvoří vlastními myšlenkami. Dřívější „oběť“ bere svůj osud sama do vlastních rukou a stává se tvůrcem svého života.

 

39. Krizová esence

Dr. Bach vytvořil speciální Rescue® Remedy – kombinaci pěti originálních Bachových květů.

Rescue krizová esence obsahuje:

6. Cherry Plum (Slíva třešňová) – zoufalství, strach ze ztráty sebekontroly, hysterie
9. Clematis (Bílá lesní réva) 
– nepozornost, lhostejnost, bezvědomí
18. Impatiens (Netýkavka žlázonosná) 
– netrpělivost, předrážděnost, silné vnitřní napětí
26. Rock Rose (Devaterník penízkovitý) 
– nezvládnutelný strach, úzkost, panika, bolest
29. Star of Bethlehem (Snědek okoličnatý) 
– následky fyzického nebo psychického šoku

Krizová esence se používá ve všech krizových a šokových situacích. Kombinace květů vybraných Dr.Bachem pomáhá ve vypjatých situacích, kdy se náhle ocitneme pod tíhou událostí a naprosto ztratíme kontakt se sebou samými. Pod pojmem šok nebo krize rozumíme všechno, co narušuje náš energetický systém, od stavu rozčilení, vnitřního strachu a napětí, příjmu špatné zprávy, až po těžkou nehodu, akutní bolest či ztrátu vědomí. Krizová esence je vynikající i v akutních stavech, kdy se cítíme přetížení a emocionálně naprosto vypjatí (před zkouškou, pohovorem, veřejným vystoupením apod.).

Krizová esence se přidává do užívací lahvičky a počítá se za jednu esenci, přestože je kombinací pěti květů.

 


Zdroje: 
BACH, Edward. 38 Bachových květů. Přeložila Zuzana Sommer Michalová. Velká Británie: Wigmore Publications Ltd. ISBN: 978-80-2398629-7.  
ČERVENÁ, Lenka. Bachovy květy: pomoc z přírody pro vaše děti. Praha: Maitrea, 2017. ISBN 978-80-7500-229-7.
MICHEL, Katarina. Bachovy květové esence od A do Z: 38 esencí k harmonizaci těla i duše. V Praze: Metafora, 2012. ISBN 978-80-7359-351-3.

error: Content is protected !!
Don`t copy text!